THÔNG BÁO - Trường Mầm non Hòa Phong

Thông báo

Chương trình học

Trang dinh dưỡng

Trang nhất » THÔNG BÁO

Trường Mầm non Hòa Phong công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Trường Mầm non Hòa Phong công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện Hướng dẫn số 136/PGDĐT-THHC ngày 08/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa vang về triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục. Trường Mầm non Hòa Phong thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Trường Mầm non Hòa Phong công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Trường Mầm non Hòa Phong công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện Hướng dẫn số 136/PGDĐT-THHC ngày 08/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa vang về triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục. Trường Mầm non Hòa Phong thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

 

LỊCH ÂM - DƯƠNG