Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - Trường Mầm non Hòa Phong

Trang nhất » THÔNG BÁO » CBGN-NV

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thứ hai - 05/01/2015 22:44
Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Trường MN Hoà Phong triển khai và phát động cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đến tất cả CBGV - NV trong nhà trường tham gia viết bài dự thi.

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT
 “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
 
Câu 1.
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2.
Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3.
Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân..”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Câu 4.
Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5.
Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

 Câu 6.
Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân trong Hiến pháp 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?

 Câu 7.
Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.
 
Câu 8.
Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?

Câu 9.
“…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp 2013)

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?

(Riêng 9 câu viết không quá 1.000 từ tương đương 3 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman).

CBGV - NV  có thể tìm hiểu , tham khảo thêm ở sách báo, các trang thông tin điện tử để làm bài được tốt hơn.

Chúc CBGV - NV trong nhà trường tham gia cuộc thi tốt!

Tác giả bài viết: MNHPo

Những tin mới hơn